מחקרי א.י.ל

א.י.ל גנים

תכנית איל בגן הינה תכנית מניעה והתערבות מבוססת מחקר, שבה מתבצעת הקנייה ישירה של מיומנויות רגשיות-חברתיות ואקדמיות לילדים בגילאי הגן.

במחקר שבחן את אפקטיביות התכנית השתתפו 92 ילדים משישה גנים. נעשתה חלוקה אקראית לקבוצת התערבות וקבוצת ביקורת. במחקר נעשה שימוש במגוון כלים הכולל דווחי גננות, מטלות ממוחשבות שהילדים ביצעו, מבדקי משכל ואיסוף מידע שנצבר באופן קבוע כחלק משגרת הגן, בשתי נקודות מדידה חוזרות.

תוצאות המחקר הראו כי, רק בקבוצת הגנים בהם פעלה תוכנית א.י.ל, הילדים הראו עליה מובהקת בידע הרגשי, בתפקודים הניהוליים ובמוכנות ללמידה. בנוסף, רק בקרב קבוצה זו חלה ירידה מובהקת בבעיות התנהגות מופנמות כולל סממני חרדה ועצב. לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בכישורים החברתיים כפי שנמדדו ע”י דווחי גננות. מתוך הדווח האיכותני של הגננות והראיונות עמן עולה רמה גבוהה של שביעות רצון מהתכנית. כמו כן נמצא שהתכנית סיפקה לגננות כלים ליצירת אקלים חיובי בגן ולהתמודדות עם ילדים המגלים קשיים (הן בתחום ההתנהגותי והן בתחום הרגשי).

א.י.ל יסודי

תכנית א.י.ל לבתי הספר היסודיים הינה תכנית התערבות מבוססת מחקר. התכנית נועדה לקדם תפקוד לימודי, רגשי וחברתי של כלל התלמידים בכתות א-ו ומותאמת לשלב ההתפתחותי ולמטרות החינוכיות.

במחקר שבחן את יעילות התכנית השתתפו 419 תלמידי כיתות ד’-ה’, משבעה בי”ס ו- 19 מורים. המחקר נמשך שנתיים וכלל 4 מדידות חוזרות שבמהלכן נאספו נתונים אודות תפקודם הרגשי-חברתי של התלמידים ותפקודם הלימודי. בנוסף, המחקר כלל מספר שאלות שעסקו בבריונות ובריונות ברשת. בחלק של המורים, נמדד היצמדות לפרוטוקול ושביעות רצון מהתכנית.

תוצאות המחקר הראו כי, רק בקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית א.י.ל נמצאה עליה מובהקת באסרטיביות ויזימה; ירידה מובהקת בסממנים של דכאון וחרדה; וירידה מובהקת בבריונות מילולית ופיזית. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בשיתוף פעולה והיפראקטיביות.

מבחינה לימודית, בקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית א.י.ל, בהשוואה לקבוצת הביקורת, חל שיפור מובהק בהישגים אקדמיים בשפה העברית (קריאה וכתיבה). בשפה האנגלית חלה ירידה בהישגים בקבוצת הביקורת בעוד שירידה כזו לא התרחשה בקרב ילדים שהשתתפו בתכנית א.י.ל.. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בהישגים בחשבון.

מדיווחי המורים עלה כי שביעות הרצון הכללית מהתכנית גבוהה מאוד; שהמורים מטמיעים את התכנית במסגרת תכנית הלימודים הרגילה; ושהמורים קיבלו כלים להתמודדות עם צרכיהם של תלמידים מאתגרים והוריהם. בנוסף, המורים דווחו על שביעות רצון גבוהה מאוד מתהליכי ההכשרה וההדרכה השוטפת.

א.י.ל חטיבות ביניים

תכנית א.י.ל לכתות ז-ט הינה תוכנית להקנייה ישירה של מיומנויות רגשיות-חברתיות ואקדמיות המיועדת לכלל התלמידים והתלמידות תוך מתן מענה נוסף לתלמידים המתמודדים עם קשיי / לקויות למידה וקשב.

במחקר שבחן את יעילות התכנית השתתפו 69 תלמידי כיתה ח’ שאובחנו עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב וקשיים רגשיים ו/או חברתיים נלווים. התלמידים שהשתתפו במחקר חולקו לקבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת והנתונים נאספו במהלך שתי נקודות מדידה. המשתנים אודות התלמידים נמדדו באמצעות שאלוני דווח עצמי שכללו: חזקות ותפקוד רגשי, יחסי מורה-תלמיד ותחושת שייכות לבית הספר. בנוסף, נמדד היצמדות לפרוטוקול ושביעות רצון המורות מהתכנית, מתהליכי ההכשרה והליווי.

ממצאי המחקר הראו כי רק בקרב תלמידים שהשתתפו בתכנית א.י.ל חל שיפור מובהק במיומנויות תקשורת ואמפתיה; חלה ירידה מובהקת בבעיות מופנמות; ירידה מובהקת בבעיות התנהגות, בעיות מוחצנות ובריונות. כמו כן, תלמידים שהשתתפו בתכנית א.י.ל, הראו עליה מובהקת בתחושת יחסי הקרבה וההכלה מצד מחנכת הכיתה (התקשרות בטוחה למורה); ועלייה בתחושת השייכות לביה”ס. בקרב קבוצת הביקורת (תלמידים שקיבלו את הטיפול המקובל) חלה החמרה במדדים אלו, לאורך שנת הלימודים.

הצוותים החינוכיים שהפעילו את התכנית דווחו על שביעות רצון גבוהה מתהליכי ההכשרה והליווי וכי היו ממליצים לקולגות להעביר את התוכנית בקרב תלמידיהם.

Intervention for Students with Specific Learning Disorders and/or Attention Deficit Hyperactive Disorder: feasibility study.

Kopelman-Rubin, D., I Can Succeed-Junior High (ICS–JH), a new School-Based

Presented at the International School Psychology Association (ISPA) Conference. Amsterdam, the Netherland. July, 20-23, 2016.

Intervention based on IPT-A for Students Diagnosed with Specific Learning Disorders: early outcomes.

Kopelman-Rubin, D., I Can Succeed-Junior High (ICS – JH), a school-based

Presented at International ISIPT Conference. Toronto, Canada. June, 7, 2017.

logo